Vedtægter

Vedtægter – Guderup Løbeklub

§1. Klubbens navn er:

Guderup Løbeklub med hjemsted i Guderup, Nordborg kommune.
Klubben er stiftet den 26. oktober 1993.
Klubben har base i Aktivitetscenteret i Guderup
Klubbens adresse: 
Guderup Løbeklub
Carsten Levin Nielsen
Nyrøjsvej 10A, Lavensby
6430 Nordborg

§2. Klubbens formål:
Primært at skabe interesse og mulighed for løb og motion under hyggelige forhold.
Sekundært at arrangere og deltage i løb.

§3. Medlemmer:
Konkurrenceløbere: Kontingent kr. 250 (fri start ved egne løb).
Børn op til 15 år har gratis medlemskab. 
Vedtaget på generalforsamlingen  november 2021.
Støttemedlemmer (gratis). Som i øvrigt vedkender sig disse vedtægter.

§4. Kontingentet:
Kontingentet er fastsat som i 1993 og reguleres efter behov på den årlige generalforsamling, således at der er balance i klubbens økonomi.

§5. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges af generalforsamlingen.
Perioden er 2 år. Lige år 3 medl. Ulige år 2 medl.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Der vælges revisor hvert år.

§6. Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Forslag er vedtaget når mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for (uanset om de er til stede eller ej). Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§7. Generalforsamling:
Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før denne.
Indvarslingen sker skriftlig til alle medlemmer der har betalt kontingent, æresmedlemmer samt støttemedlemmer.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år sidste fredag i november.
Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsen i henhold til §5
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§8. Ændring af vedtægter:
Ændring af vedtægter foregår på den årlige generalforsamling. Det kan ændres ved almindeligt flertal (dvs. 1 mere end halvdelen).

§9. Foreningen tegnes af formanden:
(I formandens fravær af 2 medlemmer af bestyrelsen). 
Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§10. Hæfte paragraf:
Stk. 1.
 Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller af nogen art.

§11. Ekstra ordinær generalforsamling:
Der er muligt at indkalde til “E.G.” når et flertal i bestyrelsen eller ca. 20% medlemmer fremsætter skriftlig begrundet ønske herom.
Reglerne for indkaldelse til “E.G.” skal følge reglerne for indkaldelse til ordinær G.F.

§12. Ophør: 
Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en dertil indkaldt særlig generalforsamling og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Generalforsamlingen træffer endvidere beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m. – Denne skal under alle omstændigheder anvendes til almene formål – fortrinsvis idrætslige – I Nordborg kommune.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret.